Aviva Isolier-Weiß

1 l

Numer artykulu:407005007111

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Gotowy do użycia
 • Odporny na działanie wody
 • Wodorozcieńczalny: tak
Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P102
   Chronić przed dziećmi.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P272
   Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Gotowy do użycia
  • Do zastosowań wewnętrznych
Czyszczenie narzędzi
Normy

© by adler-lacke.com