Aduro MDF-4in1 G50

Basisblau / 3 kg

Numer artykulu:220504091903

Metoda nanoszenia:

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Nadaje się do lakierowania zabawek
 • Odporny na działanie potu i śliny
 • Szybkie wysychanie
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P233
   Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
Mieszanina
Verdünnung
Czyszczenie narzędzi
Pielęgnacja powłoki
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy

© by adler-lacke.com