PUR-Struktureffektpaste

Super Fein / 2 kg

Pasta teksturująca do pigmentowanych rozpuszczalnikowych lakierów poliuretanowych dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:9015402

Pasty ziarniste do pigmentowanych rozpuszczalnikowych lakierów poliuretanowych (PUR), jak np. ADLER Pigmopur 24005 ++ do uzyskiwania efektów strukturalnych na powierzchni.
Mieszanina rozpuszczalników: wolny od rozpuszczalników aromatycznych

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Wolny od aromatu
Waga netto w kg
 • 2

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
 • Do mocno obciążanych powierzchni z efektem strukturalnym na elementach wyposażenia wnętrz.

Czyszczenie narzędzi

© by adler-lacke.com