2K-Fenstergrundlack

Weiß / 4 kg

Rozpuszczalnikowy, biały podkład i międzywarstwa dla przemysłu i rzemiosła.

Rozpuszczalnikowy, biały podkład i międzywarstwa dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:6951105

Metoda nanoszenia:

Uwaga: Środki ochrony drewna stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informację o produkcie.

Rozpuszczalnikowy, kryjący pigmentowy 2-składnikowy podkład wzgl. międzywarstwa. Doskonałe zwilżenie porów i krótkie czasy schnięcia. Produkt nie zawiera aromatycznych rozpuszczalników. Szczególnie wysokie działanie izolacyjne rozpuszczalnych w wodzie składników drewna. Wzmacnia podłoże drewniane i wytwarza mocną hydrofobowość (efekt odpychający wodę).

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Przepuszczalny
 • Nadaje się do elementów utrzymujących wymiar
 • Odporny na działanie wody
 • Środek ochrony drewna
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
Netto Gewicht in kg
 • 4

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P312
   W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań zewnętrznych
Mieszanina
Verdünnung
Czyszczenie narzędzi
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com