Aquawood Interprimer

Farblos / 22 l

Numer artykulu:5794022

Metoda nanoszenia:

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Gotowy do użycia
 • Odporny na zlepianie się przylegających warstw
 • Nadaje się do elementów utrzymujących wymiar
 • Wodorozcieńczalny: tak
Netto Gewicht in kg
 • 22,44

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P321
   Zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie).
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań zewnętrznych
Czyszczenie narzędzi
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com