Allwetterlack

Glänzend / 2.5 l

Numer artykulu:5002002

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • O słabym zapachu
 • Szybkie wysychanie
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P102
   Chronić przed dziećmi.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnętrznych
Czyszczenie narzędzi

© by adler-lacke.com