Holzentgrauer

1 l

Numer artykulu:9634811

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Uwaga: Środki ochrony drewna stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informację o produkcie.
Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Środek ochrony drewna
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Netto Gewicht in kg
 • 1,01

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • H318
   Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • P101
   W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  • P102
   Chronić przed dziećmi.
  • P103
   Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu/...
  • P310
   Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań zewnętrznych
Czyszczenie narzędzi

© by adler-lacke.com