Aqua-Cleaner

Reiniger für Wasserlacke / 10 l

Numer artykulu:8008010

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Ochrona przed rdzą
 • Gotowy do użycia
Netto Gewicht in kg
 • 7,9

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P312
   W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...

© by adler-lacke.com