Duopur-Verdünnung

1 l

Numer artykulu:8006011

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H304
   Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H335
   Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H373
   Może powodować uszkodzenie narządów (podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy ) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P260
   Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P312
   W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
  • P331
   NIE wywoływać wymiotów.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...

© by adler-lacke.com