Entharzer-Verdünnung

1 l

Numer artykulu:8033011

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • H304
   Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • P101
   W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  • P102
   Chronić przed dziećmi.
  • P103
   Przed użyciem przeczytać etykietę.
  • P331
   NIE wywoływać wymiotów.
  • P405
   Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...

© by adler-lacke.com