Pullex Abtönpaste

LH Gelb 5902 / 250 g

Numer artykulu:9601414

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • H304
   Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P331
   NIE wywoływać wymiotów.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...

© by adler-lacke.com