Pullex Teaköl

Farblos / 1 l

Numer artykulu:5052511

Metoda nanoszenia:

Uwaga: Środki ochrony drewna stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informację o produkcie.
Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Środek ochrony drewna
 • Gotowy do użycia
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Nadaje się do elementów nie utrzymujących wymiaru
 • Odporny na działanie wody
 • Antystatyczny
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • H304
   Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • P102
   Chronić przed dziećmi.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P272
   Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P331
   NIE wywoływać wymiotów.
  • P405
   Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Gotowy do użycia
  • Do zastosowań wewnętrznych
  • Do zastosowań zewnętrznych
Czyszczenie narzędzi
Normy

© by adler-lacke.com