Lignovit Ultramatt W10

Weiß, tönbar / 4 l

Numer artykulu:534600001004

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Nadaje się do elementów nie utrzymujących wymiaru
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Bardzo dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Netto Gewicht in kg
 • 4,48

Może być barwiony
Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań zewnętrznych
Czyszczenie narzędzi
Pielęgnacja powłoki

© by adler-lacke.com