Patinabeize

Farblos / 1 l

Numer artykulu:1031011

Metoda nanoszenia:

Bezbarwna bejca rozpuszczalnikowa do mieszania z bejcami patynowymi. Przez zmieszanie z koncentratami barwnikowymi ADLER Solva-Tint 89601++, jako składnikami nadającymi barwę, można w prosty sposób uzyskać pożądany odcień barwy.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P312
   W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Gotowy do użycia
  • Do zastosowań wewnętrznych
 • Bezbarwna bejca bazowa do mieszania z ADLER Solva-Tint 89601++ do uzyskiwania bejc patynowych:

  • uzyskiwanie specjalnych efektów, np. efektu starzenia
  • wyrównywanie różnic zabarwienia przy lakierowaniu mebli i elementów wyposażenia wnętrz

Czyszczenie narzędzi

© by adler-lacke.com