1. ZAWARTOŚĆ OFERTY INTERNETOWEJ

Autor nie daje żadnej gwarancji co do aktualności, prawidłowości, pełności lub jakości przedstawionych informacji. Roszczenia przeciwko Autorowi związane z jego odpowiedzialnością, odnoszące się do szkód natury materialnej lub duchowej wynikających z użycia lub nieużycia oferowanej informacji, względnie spowodowanych użyciem informacji wadliwej lub niepełnej, są z zasady wykluczane, o ile nie zaistniała ze strony Autora wina umyślna lub poważnego zaniedbania, które da się udowodnić.

Wszystkie oferty mają charakter niewiążący i niezobowiązujący. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania lub czasowego albo całkowitego wstrzymywania publikacji części stron lub całości oferty bez uprzedzenia.

2. ODSYŁACZE I LINKI

W przypadku bezpośredniego odsyłania na obce strony internetowe („hiperłącza”), znajdujące się poza obszarem odpowiedzialności Autora, obowiązek ponoszenia odpowiedzialności mógłby zachodzić wyłącznie w takim przypadku, w którym Autor posiadałby wiedzę na temat zawartości tej strony i technicznie byłoby możliwe zapobieżenie jej użyciu w razie, gdyby zawartość tej strony była niezgodna z prawem. Autor wyraźnie wyjaśnia, że do czasu ustawienia linku na podłączanych stronach nie znajdowała się żadna nielegalna zawartość. Na bieżący i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo stron, do których są ustanawiane linki/stron podłączanych, Autor nie ma żadnego wpływu. Stwierdzenie to ma zastosowanie do wszystkich linków i odsyłaczy ustawianych w ramach własnej oferty internetowej oraz do wpisów osób obcych w tworzonych księgach gości, forach dyskusyjnych, spisach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach banków danych, do zawartości których mogą się dopisywać osoby z zewnątrz. Za nielegalną, wadliwą lub niepełną zawartość, a szczególnie za szkody wynikające z użycia bądź nieużycia w taki sposób oferowanych informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie właściciel strony, na którą był podany odsyłacz, a nie ten, który przez linki na taką publikację jedynie wskazuje.

3. PRAWO AUTORSKIE I DO ZNAKÓW TOWAROWYCH

Autor dokłada starań, by przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich do stosowanych obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji obrazowych i tekstów, używać wytworzonych przez siebie samego obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji obrazowych i tekstów lub sięgać po darmowe grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje obrazowe i teksty.

Wszystkie nazywane w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie znaki markowe i towarowe podlegają nieograniczenie postanowieniom ważnego w danym czasie prawa o znakach towarowych i prawom własności danego zarejestrowanego właściciela. Na podstawie tylko użycia nazwy nie można wyciągać wniosku, że znak markowy nie jest chroniony prawem osoby trzeciej. Prawo autorskie do opublikowanych obiektów, stworzonych przez samego Autora, przysługuje wyłącznie Autorowi strony. Powielanie lub stosowanie takiej grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji obrazowych i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnego zezwolenia Autora nie jest dozwolone.

4. OCHRONA DANYCH

O ile w ofercie internetowej istnieje możliwość podania danych osobowych lub firmowych (adresów poczty elektronicznej, nazwisk, adresów), to ujawnienie tych danych ze strony użytkownika ma następować wyraźnie na zasadzie dobrowolności. Wykorzystanie i zapłata za wszystkie oferowane usługi są dozwolone, o ile jest to możliwe technicznie, również bez podawania takich danych lub z podaniem danych anonimizowanych lub z użyciem pseudonimu. Nie jest dozwolone używanie danych kontaktowych podanych do wiadomości publicznej w ramach stopki lub wizytówki lub podobnych, jak adresu pocztowego, numeru telefonu lub faksu oraz adresów e-mailowych, przez strony trzecie do przesyłania informacji wyraźnie nie zamawianych. Zastrzega się wyraźnie prawo podjęcia kroków prawnych przeciwko wysyłającym tzw. spam w przypadku naruszenia tego zakazu.

5. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM NINIEJSZEGO WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy uważać za część oferty internetowej, na którą wskazano na tej stronie. Jeśli części lub pojedyncze sformułowania tego tekstu nie odpowiadałyby, już nie odpowiadałyby lub nie w pełni odpowiadałyby aktualnej sytuacji prawnej, to nie ma to wpływu na pozostałe części tego dokumentu ani jego obowiązywanie.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GOOGLE

Niniejsza strona internetowa posługuje się usługą Google Analytics, narzędziem analitycznym stron internetowych firmy Google Inc.(„Google”). Google Analytics stosuje tzw. „Cookies”, dane tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania z tej strony internetowej. Informacje uzyskiwane przez Cookie o używaniu tej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) przenoszone są na serwer w USA i tam są przechowywane. Google będzie używało tych informacji do oceny wykorzystania tej strony internetowej przez Państwa, by móc tworzyć raporty o aktywności na stronie internetowej dla jej administratora, by dostarczyć inne usługi związane z wykorzystaniem tej strony internetowej i używaniem internetu. W razie potrzeby Google prześle te informacje osobom trzecim, jeśli będzie to nakazane przepisami lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym przypadku Google nie będzie łączyło Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Przez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki można uniemożliwić instalację Cookies, jednak zwracamy uwagę na to, że w takim wypadku nie będzie można skorzystać w pełnym zakresie z funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych o sobie zbieranych przez Google w uprzednio opisany sposób do podanego wyżej celu. Zbieraniu i gromadzeniu danych przez Google można się w każdej chwili ze skutkiem w przyszłości sprzeciwić. Jeśli chodzi o dyskusję na temat używania pełnych adresów IP przez narzędzia analityczne, to chcielibyśmy zwrócić uwagę, że dla niniejszej strony internetowej Google Analytics stosuje funkcję „_anonymizeIP()” i dlatego adresy IP są przetwarzane tylko w postaci skróconej, by wykluczyć bezpośrednie odniesienia do konkretnych osób.

7. POLITYKA COOKIES

1. Pliki cookies czyli tzw. „ciasteczka”, stanowią dane informatyczne w formie niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zawierają zwykle nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADLER – Polska Sp. z o.o.

3. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies przez Użytkownika Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a) "sesyjne" (session cookies) oraz

b) "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Więcej informacji na temat plików cookies w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

© by adler-lacke.com