Innolux Color RC

Basis W20 / 25 kg

Numer artykulu:275400002025

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 25

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H318
   Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

© by adler-lacke.com