KH-Spritzverdünnung

1 l

Numer artykulu:8036711

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H304
   Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H318
   Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P331
   NIE wywoływać wymiotów.

© by adler-lacke.com