Pullex Holzöl

Farblos / 2.5 l

Numer artykulu:5052002

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Uwaga: Środki ochrony drewna stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informację o produkcie.
Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Środek ochrony drewna
 • Gotowy do użycia
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Nadaje się do elementów nie utrzymujących wymiaru
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
  • Ochrona przed grzybami
  • Ochrona przed pleśnią
Może być barwiony
Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P102
   Chronić przed dziećmi.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Gotowy do użycia
  • Do zastosowań zewnętrznych
Czyszczenie narzędzi

© by adler-lacke.com