Antik-Patina

Rotbraun / 750 ml

Numer artykulu:1057607

Metoda nanoszenia:

Lakier prześwitujący pigmentowany na bazie alkoholu do uzyskania różnych efektów starości.

Jako lakiery podkładowe nadają się zarówno zawierające rozpuszczalniki (np. ADLER Tiropur, ADLER Legnopur) jak i kompozycje wodne samoutwardzalne oraz utwardzane dodawanymi środkami (np. ADLER Aquasoft CFB 30361, ADLER Aqua-Rapid CFB 30451).

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Kolory można ze sobą mieszać
Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P312
   W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Gotowy do użycia
  • Do zastosowań wewnętrznych
 • Do uzyskania antycznego charakteru nowych powłok lakierniczych na meblach i elementach wyposażenia wnętrz.

Czyszczenie narzędzi

© by adler-lacke.com