Isopur

Stumpfmatt / 4 kg

Numer artykulu:2610104

Metoda nanoszenia:

Szybko schnący bezbarwny lakier poliuretanowy o dobrym działaniu rozjaśniającym; wysoka odporność mechaniczna i chemiczna, piękne podkreślanie porów.

Podstawa substancji błonotwórczej: modyfikowana olejem żywica poliestrowa / octano-maślan i azotan celulozy.


Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Szybkie wysychanie
Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P312
   W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Gotowy do użycia
  • Do zastosowań wewnętrznych
  • Do wszystkich jasnych gatunków drewna, szczególnie iglastego, gdy należy zachować w dużym stopniu naturalny odcień barwy drewna
  • Do wszystkich lakierowanych z rozjaśnianiem powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz, gdy wymagana jest wysoka odporność
  • Do pokryć trudnopalnych względnie trudno zapalnych
  • Nadaje się do powierzchni bielonych nadtlenkiem wodoru (wodą utlenioną)
  • Ponieważ lakier ADLER Isopur 26101++ należy do materiałów rozjaśniających, to zalecamy ograniczenie obszarów stosowania od III do IV według normy ÖNORM A 1610-12, chociaż ten lakier według normy spełnia wymagania dla obszarów zastosowania II do IV.
  • Lakier ADLER Isopur 26101++ nie nadaje się do lakierowania ciemnych gatunków drewna ani drewna ciemno bejcowanego ze względu na swoje dobre działanie rozjaśniające!

Mieszanina
Verdünnung
Czyszczenie narzędzi
Normy

© by adler-lacke.com