Tiropur NG

Stumpfmatt / 4 kg

Numer artykulu:2546104

Metoda nanoszenia:

Szybkoschnący, 2-składnikowy bezbarwny lakier poliuretanowy do powierzchni mebli o bardzo dobrej odporności mechanicznej i chemicznej, silnie wypełniający, dobrze uwydatniający naturalną barwę drewna i rysunek porów.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli) Odporność na działanie czynników chemicznych: 1-B1Odporność na ścieranie: 2-D ( 50 obr.)Odporność na zadrapanie: 4-D ( 1,0 N)
 • Norma DIN 68861 (powierzchnie mebli)Część 1: Odporność na działanie czynników chemicznych: 1 BCzęść 2: Odporność na ścieranie: 2 D (powyżej 50 do 150)Część 4: Odporność na zadrapanie: 4 D (> 1,0 do ≤ 1,5 N)
 • Francuskie rozporządzenie DEVL1104875A w sprawie oznakowania produktów malarskich do budownictwa pod względem emitowania przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+
Szczególne właściwości
 • Bardzo dobra odporność na działanie światła
 • Szybkie wysychanie
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P312
   W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Gotowy do użycia
  • Do zastosowań wewnętrznych
  • Silnie obciążone powierzchnie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, do wyposażenia hoteli i szkół, do kuchni i mebli sanitarnych: obszary zastosowania II – IV (norma ÖNORM A 1610-12)
  • Lakierowanie powierzchni bielonych nadtlenkiem wodoru (wodą utlenioną)

Podłoże
Podłoże materiał
  • Bitte beachten Sie unsere Arbeitsrichtlinie „Holzarten für PUR-Lacke“.
Mieszanina
Verdünnung
Czyszczenie narzędzi
Pielęgnacja powłoki
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy

© by adler-lacke.com