PUR-Primer

4 kg

Numer artykulu:2529104

Metoda nanoszenia:

Szybkoschnący dwuskładnikowy poliuretanowy lakier podkładowy na bazie żywicy poliakrylowej i octanomaślanu celulozy. Bardzo dobre podkreślanie naturalnego obrazu drewna, dobra szlifowalność i efekt wypełniający. Do lakierowania lakierami wodorozcieńczalnymi.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Szybkie wysychanie
 • Bardzo dobra odporność na działanie światła
Netto Gewicht in kg
 • 4

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P312
   W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
 • Podkład do lakierowania z efektem wypełniania, z dobrym podkreślaniem naturalnego obrazu drewna powierzchni mebli w pomieszczeniach mieszkalnych, sypialniach, gdy później mają być stosowane wodorozcieńczalne bezbarwne lakiery nawierzchniowe. Można też stosować rozpuszczalnikowe dwuskładnikowe lakiery poliuretanowe.

Mieszanina
Verdünnung
Czyszczenie narzędzi

© by adler-lacke.com