Aquafix Blue-Patina

500 ml

Numer artykulu:813900021012

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Wodorozcieńczalny: tak
Netto Gewicht in kg
 • 0,522

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • H314
   Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
  • H410
   Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P260
   Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P310
   Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
  • P391
   Zebrać wyciek.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
Czyszczenie narzędzi

Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com