PUR-Härter

1 kg

Utwardzacz na bazie rozpuszczalnika do lakieru Aduro Vitea dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:823900021011

Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 1

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH204
   Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H332
   Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
  • H335
   Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

© by adler-lacke.com