Aquawood Ligno+ Base

5 l

Wodny impregnat chroniący drewno do okien drewnianych i drzwi zewnętrznych dla przemysłu i rzemiosła. Dostosowany systemowo do pokrycia 3-warstwowego z Aquawood Ligno+ Sealer i Aquawood Ligno+ Top.

Wodny impregnat chroniący drewno do okien drewnianych i drzwi zewnętrznych dla przemysłu i rzemiosła. Dostosowany systemowo do pokrycia 3-warstwowego z Aquawood Ligno+ Sealer i Aquawood Ligno+ Top.

Numer artykulu:5796005

Metoda nanoszenia:

Wodorozcieńczalny środek do impregnacji drewna na bazie specjalnych dyspersji alkidowo-akrylowych głównie do drewna miękkiego. Produkt zawiera aktywne środki chroniące przed działaniem światła pochłaniające promieniowanie UV i stabilizujące składnik drewna, ligninę.
 

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Gotowy do użycia
 • Nadaje się do elementów utrzymujących wymiar
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Netto Gewicht in kg
 • 5,1

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H411
   Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P391
   Zebrać wyciek.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnętrznych
Czyszczenie narzędzi
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com