Aquawood Ligno+Sealer

5 kg

Numer artykulu:5911005

Metoda nanoszenia:

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Gotowy do użycia
 • Odporny na zlepianie się przylegających warstw
 • Nadaje się do elementów utrzymujących wymiar
 • Odporny na działanie wody
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • Wodorozcieńczalny: tak
  • Ochrona przed grzybami
  • Ochrona przed pleśnią
Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Gotowy do użycia
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnętrznych
Czyszczenie narzędzi
Normy

© by adler-lacke.com