Metallic-Base

1 kg

Numer artykulu:2583411

Metoda nanoszenia:

Wysokowartościowy lakier poliuretanowy metalizowany do powierzchni mebli. Bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna i chemiczna oraz doskonała odporność na działanie światła.
Podstawa środka wiążącego: żywica poliakrylowa – octano-maślan celulozy.

W celu uzyskania różnych kolorów, lakier ADLER Metallic-Base można zabarwić przy pomocy dodania do 10% lakieru ADLER Pigmopur 24005++.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • ÖNORM A 1605-12 - Badanie 1 Klasa oceny 1 B1Odporność na zadrapanie
 • ÖNORM A 1605-12 - Badanie 4 Klasa oceny 4 D (≥1,0 N)Odporność na zapalenie się
 • ÖNORM A 1605-12 - Badanie 5 Klasa oceny 5 B (trudno zapalne powierzchnie mebli)
 • ÖNORM B 3800-1 (w połączeniu z trudnopalnym podłożem)Klasa palności B 1 (trudnopalny)Klasa tworzenia dymu Q 1 (słabo dymiący)Klasa kroplenia Tr 1 (nie tworzący kropel)
Szczególne właściwości
 • Bardzo dobra odporność na działanie światła
Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P312
   W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
 • Do uzyskania wysokojakościowych powłok pigmentowych z efektem metalicznym do mebli ogólnie stosowanych wewnątrz, także kuchni i pomieszczeń sanitarnych; obszary zastosowania przy użyciu odpowiedniego lakieru nawierzchniowego (np. ADLER Pigmotop 25363) I – VIII według normy ÖNORM A 1610-12.

Mieszanina
Verdünnung
Czyszczenie narzędzi
Normy

© by adler-lacke.com