PUR-Isofill

Weiß / 4 kg

Numer artykulu:2550604

Metoda nanoszenia:

Rozpuszczalnikowy, zgodny z dyrektywą Decopaint, kryjący 2-składnikowy izolujący, wypełniający lakier poliuretanowy, wolny od aromatów, szybkoschnący, silnie wypełniający, o bardzo dobrej szlifowalności. Produkt odznacza się dobrą jakością na powierzchniach pionowych oraz doskonałej, nie zmieniającej się w czasie elastyczności. Do zastosowania bezpośrednio na wysokojakościowe płyty MDF.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli) Reakcja na ogień: 5-B (trudno zapalne powierzchnie mebli).
 • Norma ÖNORM A 3800-1 (klasyfikacja ogniowa) w połączeniu z trudnopalnym podłożem i lakierem nawierzchniowym: trudnopalny (poprzednio B 1 wg B 3800-1), Q1, Tr1
 • Zawartość LZO w gotowym do przerabiania produkcie ADLER Pur-Isofill wynosi poniżej 500 g/l i spełnia wymagania austriackiego rozporządzenia w sprawie emisji rozpuszczalnika z 2005 roku (Federalny Dziennik Ustaw II 398/2005, 06/12/2005) ewentualnie niemieckiego rozporządzenia w sprawie farb i lakierów zawierających rozpuszczalnik (Federalny Dziennik Ustaw I S. 2194) i tym samym wytycznych 2004/42/EG (wytyczne dyrektywy Decopaint)
 • Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu malarskich produktów budowlanych pod względem emisji przez nie lotnych substancji szkodliwych: A+
Szczególne właściwości
 • Wolny od aromatu
 • Szybkie wysychanie
 • Można pokryć go rozpuszczalnikowymi i wodnymi lakierami
Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P312
   W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
  • Silnie wypełniający podkład dla kryjących pokryć z lakierami pigmentowanymi do mebli i elementów wyposażenia wnętrz
  • Z powodu dobrego trzymania się na powierzchniach pionowych także do elementów profilowanych i listew
  • Do pokryć trudnopalnych wzgl. trudno zapalnych

Mieszanina
Verdünnung
Czyszczenie narzędzi
Pielęgnacja powłoki
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com