Grilith Klarlack-Spray

Matt / 150 ml

Lakier bezbarwny w sprayu na bazie rozpuszczalnika do zastosowań wewnątrz dla stolarzy i samodzielnych napraw

Lakier bezbarwny w sprayu na bazie rozpuszczalnika do zastosowań wewnątrz dla stolarzy i samodzielnych napraw

Numer artykulu:9632815

Metoda nanoszenia:

Szybkoschnący bezbarwny lakier do napraw w sprayu na bazie nitrocelulozy do użytkcia wewnątrz.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Netto Gewicht in kg
 • 0,2

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • H222
   Skrajnie łatwopalny aerozol.
  • H229
   Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H318
   Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H335
   Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P211
   Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
  • P251
   Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P310
   Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
Normy

© by adler-lacke.com