Adlerol-Terpentinölersatz

Aromatenfrei / 1 l

Numer artykulu:8030111

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Netto Gewicht in kg
 • 0,786

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H304
   Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • P102
   Chronić przed dziećmi.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P271
   Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
  • P331
   NIE wywoływać wymiotów.
  • P405
   Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...

© by adler-lacke.com