Straßenmarkierfarbe-Verdünner

1 l

Numer artykulu:803700021011

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 0.7875

GTIN - EAN Code
 • 9004267348272

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H304
   Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H335
   Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H373
   Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane
  • H411
   Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

© by adler-lacke.com