Ceradur-Spritzwachs

1 l

Numer artykulu:5071111

Metoda nanoszenia:

Bardzo szybko schnący wosk do nanoszenia metodą natryskiwania na bazie rozpuszczalników organicznych o dobrej odporności na wodę. Nadaje powierzchniom nim obrabianym przyjemny efekt matu i są one aksamitne w dotyku.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Gotowy do użycia
Netto Gewicht in kg
 • 0,85

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P312
   W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...

© by adler-lacke.com