Arova Spritzbeize

Weiß / 4 l

Numer artykulu:1090104

Metoda nanoszenia:

Gotowa do stosowania bejca rozpuszczalnikowa na bazie mikronizowanych pigmentów w połączeniu ze specjalnymi barwnikami światłoodpornymi do uzyskiwania obrazu z silnie podkreślonymi porami; nie zwiększa chropowatości drewna i wykazuje bardzo dobrą światłoodporność.

Zastosowano rozpuszczalniki wolne od aromatów.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Gotowy do użycia
 • Bardzo dobra odporność na działanie światła
 • Szybkie wysychanie
 • Nie powodujący porastania drewna
Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P312
   W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
 • Do bejcowania drewna liściastego grubo porowatego, jak na przykład dębowego, jesionowego, mahoniowego itp., gdy pożądane jest uzyskanie obrazu z silnie podkreślonymi porami.

  Powierzchnie bejcowane bejcą ADLER Spritzbeize można następnie pokrywać lakierami zarówno rozpuszczalnikowymi jak i wodorozcieńczalnymi.

Czyszczenie narzędzi
Normy

© by adler-lacke.com