Aviva Ultra-Color

Basis zum Tönen / 1 l

Numer artykulu:406000001511

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Gotowy do użycia
 • Przepuszczalny
 • Kolory można ze sobą mieszać
 • O słabym zapachu
 • Wodorozcieńczalny: tak
Może być barwiony
Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • P102
   Chronić przed dziećmi.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P272
   Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Gotowy do użycia
  • Do zastosowań wewnętrznych
Czyszczenie narzędzi

© by adler-lacke.com