Aduro Isofin G05

Naturmatt / 4 kg

Rozpuszczalnikowy, 2-składnikowy, poliuretanowy lakier rozjaśniający do mebli i elementów wyposażenia wnętrz dla przemysłu i rzemiosła.

Rozpuszczalnikowy, 2-składnikowy, poliuretanowy lakier rozjaśniający do mebli i elementów wyposażenia wnętrz dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:265200010504

Szybkoschnący, wolny od aromatu, dwuskładnikowy poliuretanowy lakier bezbarwny na bazie żywicy akrylowej o działaniu rozjaśniającym do jasnego drewna, takiego jak klon, dąb lub świerk, aby zachować wygląd szlifowanego, nieobrobionego drewna. Dobra odporność chemiczna i mechaniczna, elegancki efekt matowy i piękne podkreślenie porów. Może być przerabiany „lakier na lakier”.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • Efekt rozjaśniania
 • Naturalny matowy wygląd
 • Piękne podkreślenie porów
 • Szybkie schnięcie
 • Dobra odporność chemiczna i mechaniczna
 • Do drewna starego i jasnego, takiego jak klon, dąb lub świerk
Szczególne właściwości
 • Odporny na działanie potu i śliny
Netto Gewicht in kg
 • 4

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H318
   Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P310
   Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
Mieszanina

© by adler-lacke.com