Aquawood Primo A3

Altholz / 4 l

Wodorozcieńczalny, pigmentowy impregnat do ochrony drewna do drewnianych okien i drzwi zewnętrznych dla przemysłu i rzemiosła. Dopasowany systemowo do 3-warstwowego pokrycia.

Wodorozcieńczalny, pigmentowy impregnat do ochrony drewna do drewnianych okien i drzwi zewnętrznych dla przemysłu i rzemiosła. Dopasowany systemowo do 3-warstwowego pokrycia.

Numer artykulu:545300031304

Uwaga: Środki ochrony drewna stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informację o produkcie.

Wodorozcieńczalny, pigmentowy, gotowy do stosowania impregnat do ochrony drewna z biobójczą substancją czynną, szczególnie dobrze pokrywa kantówki z miękkiego drewna. Produkt charakteryzuje się dobrym zabezpieczeniem przed tworzeniem się zacieków na drewnie twardym i miękkim. Zawiera skuteczne środki chroniące przed działaniem światła, pochłaniające promieniowanie UV i stabilizujące składnik drewna, ligninę.    

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Środek ochrony drewna
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Nadaje się do elementów utrzymujących wymiar
 • Wodorozcieńczalny: tak
Netto Gewicht in kg
 • 4,16

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H411
   Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P391
   Zebrać wyciek.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnętrznych

© by adler-lacke.com