Poly-Härter

Weiß/Rot Gr.3 / 30 g

Numer artykulu:9613630

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H242
   Ogrzanie może spowodować pożar.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H410
   Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P234
   Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P391
   Zebrać wyciek.
  • P403
   Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
  • P420
   Przechowywać oddzielnie.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych

© by adler-lacke.com