Aviva Schimmelex chlorfrei

500 ml

Numer artykulu:831200020012

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Gotowy do użycia
 • Nie zawiera chloru
 • Wodorozcieńczalny: tak
  • Ochrona przez glonami
  • Ochrona przed grzybami
  • Ochrona przed pleśnią
Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P101
   W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  • P102
   Chronić przed dziećmi.
  • P103
   Przed użyciem przeczytać etykietę.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Gotowy do użycia
  • Do zastosowań wewnętrznych
Czyszczenie narzędzi

Normy

© by adler-lacke.com