Poly-Feinspachtel

Schwarz - inkl. Härter / 1 kg

Numer artykulu:9613911

Metoda nanoszenia:

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Odporny na działanie wody
Waga netto w kg
 • 1

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H361d
   Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
  • H373
   Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
Czyszczenie narzędzi
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com