Pullex Imprägnier-Grund

Farblos / 2.5 l

Numer artykulu:443600020002

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Uwaga: Środki ochrony drewna stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informację o produkcie.
Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • Zastosowane substancje czynne zapewniają zgodnie z normami ÖNORM B 3802-2 lub DIN 68800-3 wymaganą ochronę przed sinizną drewna (test wg EN 152-1), niszczącymi drewno grzybami (test wg EN 113) oraz chronią przed insektami (test wg EN 46).
 •  Certyfikat (06/93) środki ochrony drewna ARGE, Związek
 • Specjalistów Branży Chemicznej i Przemysłu Austrii
 • Substancje aktywne (ochrona przed sinieniem drewna, środek grzybobójczy, środek chroniący przed insektami)0,5% IPBC (3-jodo-2-propynylobutylokarbaminian),0,2% tebukonazol,0,06% permetryna
Szczególne właściwości
 • Środek ochrony drewna
 • Nadaje się do elementów nie utrzymujących wymiaru
  • Ochrona przed grzybami
  • Ochrona przed insektami
Netto Gewicht in kg
 • 2,05

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H304
   Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • H410
   Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P101
   W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  • P102
   Chronić przed dziećmi.
  • P103
   Przed użyciem przeczytać etykietę.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P331
   NIE wywoływać wymiotów.
  • P391
   Zebrać wyciek.
  • P405
   Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Opis Rozmiar Rodzaj pliku

© by adler-lacke.com