Poly-Reparaturharz

1 kg

Numer artykulu:9613511

Metoda nanoszenia:

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H361d
   Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
  • H373
   Może powodować uszkodzenie narządów (podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy ) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P210
   Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • P260
   Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P314
   W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...

© by adler-lacke.com