Pullex Color W10

Weiß, tönbar / 2.5 l

Numer artykulu:5053002

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Gotowy do użycia
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Przepuszczalny
 • Nadaje się do elementów nie utrzymujących wymiaru
 • Bardzo wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych
  • Ochrona przed grzybami
  • Ochrona przed pleśnią
Netto Gewicht in kg
 • 2,95

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P101
   W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  • P102
   Chronić przed dziećmi.
  • P103
   Przed użyciem przeczytać etykietę.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań zewnętrznych
Czyszczenie narzędzi
Pielęgnacja powłoki

© by adler-lacke.com