Pullex Silverwood

Farblos / 5 l

Numer artykulu:5050105

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Uwaga: Środki ochrony drewna stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informację o produkcie.
Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Środek ochrony drewna
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Nadaje się do elementów nie utrzymujących wymiaru
 • O słabym zapachu
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
  • Ochrona przed grzybami
  • Ochrona przed insektami
Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H304
   Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • H410
   Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P101
   W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  • P102
   Chronić przed dziećmi.
  • P103
   Przed użyciem przeczytać etykietę.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P331
   NIE wywoływać wymiotów.
  • P391
   Zebrać wyciek.
  • P405
   Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań zewnętrznych
Czyszczenie narzędzi

© by adler-lacke.com